Mozaikok az Egyed Antal Honismereti Egyesület negyedszázados működéséből

2018. június 18.
A Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület 2017. október 7-én Szekszárdon, a Babits Mihály Kulturális Központ Csatártermében rendezte meg fennállásának 25 éves jubileumát és XVIII. Megyei Honismereti Találkozóját. A 2017-es év első elnökségi ülésén határoztuk el, hogy erre az ünnepségre egy tiszteletkötetet jelentetünk meg, amelyben emléket állítunk az egyesület negyedszázados fennállásának, igyekszünk sokoldalúan bemutatni szervezetünk alapítóinak, jelenlegi tagjainak, elnökeinek több évtizedes áldozatos munkáját.

Sokat tanakodtunk, hogy milyen formában tudjuk legméltóbban bemutatni azt a sokrétű munkát, amit e közösség végzett az elmúlt évtizedekben Tolna megye számos helytörténeti értékének kutatása terén. S az együttmunkálkodásunk révén megfogalmazódott, hogy egy olyan kiadványt szeretnénk készíteni, amelyet minden egyesületi tag, önzetlen patrióta magáénak tud érezni, megtalálja benne az ő kis közösségében végzett munkájára történő visszaemlékezést. A jubileumi eseményen, a könyvbemutatón több mint nyolcvanan jelentek meg, a Honismereti Szövetség képviselői, tagjaink, barátok, ismerősök, a rendezvény támogatói. S nagy örömünkre, a sokoldalú támogatásnak köszönhetően, a rendezvényen minden tagtársunk kézbe vehette ezt a csodálatosan szerkesztett, jól átgondolt, több mint másfélszáz oldalas könyvecskét.
    A programok sorában dr. Dobos Gyula István, a 151 oldalas jubileumi kiadványunk szerkesztője mutatta be a könyvet, melynek címe: Negyedszázad 1992–2017. Mozaikok a Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület életéből. Külön szeretném köszönetemet és hálámat kifejezni a kiadvány szerkesztéséért dr. Dobos Gyulának, elnökségi tagunknak, aki szabadidejét nem kímélve, szívvel-lélekkel dolgozott az elmúlt hónapokban. A könyv a Séd Nyomda Kft. impozáns kiadványaként látott napvilágot Katona Szilvia ügyvezető elnök és munkatársai, mindenekelőtt Dombi Viktória tipográfiai tervező munkájának eredményeképpen. A kötet felelős kiadójaként, jelenlegi elnökként a szerkesztővel hónapokig dolgoztunk azon, hogy nyár végére ez az impozáns kötet teljessé váljon. Néhány egyesületi tagunk az anyaggyűjtésben és a rendszerezésben segített bennünket, mindenekelőtt Horváth Endréné és Frey Dóra.
    A kötet első három írása az elnöki előszó, illetve a rendezvény két fővédnökének ajánló írása. Ezeken az oldalakon Ács Rezső, Szekszárd Megyei Jog Város polgármestere és Fehérvári Tamás, a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke biztatják az olvasókat, hogy szeretettel forgassák e kötetet, hiszen az 1992-ben alakult szervezetnek mindig is nagy szerepe volt lakóhelyünk múltjának kutatásában, s ez egyesület nagyon aktívan van jelen a város és a megye vérkeringésében.  
    A történeti áttekintő írások szerzője Kaczián János és dr. Gesztesi Enikő. A 25 év történetét két egységre bontottuk. Az alapító elnök (dr. Szilágyi Mihály) és a második elnök (Kaczián János) összesen 21 éves elnöki teljesítményét elemző munkáját Kaczián János készítette el, majd a következő időszak bemutatását a jelenlegi elnökként végeztem el. A két elnök – tudatosan előre nem egyeztetve – más szemszögből közelítette meg az általa vezetett időszakot, s ez is adja az érdekességét az alkotásoknak. Egyben állapodtunk meg: mindenkit szerettünk volna megemlíteni, aki valamit is tett ebben az időszakban az egyesületi mozgalom terén. Kaczián János a fontosabb tevékenységi körök keretében számolt be az egyesületben történtekről, majd az 1992 és 2013 júniusa közti egyesületi élet kronológiáját készítette el. A második egységben jelenlegi elnökként beszéltem az egyesületi szervezeti életről és a mindennapokról. Tematikus egységekre bontva mutatom be – közgyűlések, országos, megyei rendezvények, megyei találkozók, honismeret napi rendezvények, diákmunkák, egyéb rendezvényeink, vállalásaink – az elmúlt 4–5 év vállalásait, örömeit. A két írást fényképek, meghívók teszik érdekesebbé, ugyanakkor a kötet szerkesztője az elnöki beszámolók végére helyezett egy 16 oldalas, színes, szépen válogatott, a megye minden fontos régiójának egyesületi tevékenységét illusztráló fényképgyűjteményt.
    A következő oldalakon felsoroltuk a 17 alapító tagot, az olvasó áttekintheti az egyesület jelenlegi tagjainak (129 egyéni, illetve pártoló tag) névsorát. Ehhez az egységhez kapcsolódóan olvashatóak azok az írások, amelyek sokszor szívbemarkolóan mutatják be, hogy hogyan kerültek kapcsolatba a tagjaink a honismereti munkával. Ennek a fejezetnek a címe Találkozásom a honismerettel. Az elnökség az egyesületi élet múltjában vagy jelenében különösen fontos szerepet vállalt vagy vállaló 12 felnőtt tagot – dr. Benkó András, Bodó Imre, dr. Dobos Gyula István, Fábián Andrásné, dr. Gesztesi Enikő, Kaczián János, dr. Kiszler Gyuláné Farkas Éva, dr. Nagy Janka Teodóra, Renkecz József, Szabadi Mihály, dr. Szilágyi Mihály, dr. Szőts Zoltán – kért fel arra, hogy mutassák be példaértékű, áldozatkész munkájuk motivációit. Rajtuk kívül bemutattuk két gimnazista, Gujás Enikő és Vecsei Vivien, a Szekszárdi Garay János Gimnázium honismereti szakköri tagjainak írását is, akiknek már két alkotása jelent meg a Honismeret 2016-os, illetve 2017-es évfolyamában.
    A könyvben ismertetjük az évek során elhunyt tagjaink (18 fő) névsorát, majd bemutatjuk a közösségünkben végzett tevékenységüket is. Megemlékezünk az egyesület vezető tisztségviselőiről, az elnökség tagjairól, a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság tagjairól, a könyvelőkről és a pénztárosokról. A honismereti munkáért Tolna megye kitüntetettjeinek (Bél Mátyás – Notitia Hungariae Emlékérmesek díjasok, emléklaposok, Egyed Antal-díjasok) felsorolását is nagyon fontosnak tartotta az elnökség. Ezt tekintheti meg az olvasó a könyv IX. fejezetében.
    A következő nagyobb egységben tagjaink mutatkoznak be – 88 jelenlegi és három egykori tagunk –, 10–20 sorban adatlapszerűen számolnak be honismereti tevékenységükről, publikációikról, díjaikról, mindazokról, amiket magukkal kapcsolatban fontosnak tartanak. Ezeket az egyesületi tagok írták meg, s a legtöbben hozzájárultak, hogy fényképet is közöljünk róluk. Érdekesek a leírások abból a szempontból, hogy ki mit emelt ki magáról, környezetéről, ezek tartalmas szubjektív írások. A könyv végén található az egyesület tagjainak honismereti munkáiból készült válogatott bibliográfiája (1994–2017), ami dr. Gere Lászlóné dr. Vizi Márta alkotása. Az elnökségi tagunk minden tagtársunktól igyekezett 2–3 olyan munkát kiemelni, amelyek a honismereti mozgalmunk, kutatásaink szempontjából fontosak, jelentősek.
    Érdekes színfoltja a könyvnek a hátsó borító, amelynek belső oldalán egy térkép található azokkal a helyekkel, amelyekhez az egyesületi tagjaink köthetők. S a hátsó borító külső oldalán stílusosan alkalmazkodva a címhez (Mozaikok…), remek ötletként, mozaikszerűen a könyvben megjelenő tagjaink kis fényképei láthatóak.
    S végül, miről is tanúskodik e kötet? Arról, hogy a megyei honismereti munka összefogása céljából létrejött 25 évvel ezelőtt egy kis csoport. E csoport mára több mint 100 tagú közösséggé bővült, akiknek önzetlen feltáró, publikáló, hagyományőrző és hagyománymentő munkája révén folyamatosan gazdagodik Tolna megye, gyarapodnak a megye községei és városai. Patrióta tagjaink, támogató közösségeink szakszerűséggel, megszállottsággal, s nagy szakértelemmel kutatnak, dolgoznak, példát mutatva az ifjúságnak, a leendő tagoknak.
Fogadják szeretettel az olvasók ezt a kötetet, s merítsünk együttesen erőt, töltődjünk fel lelkileg az Augusz Antal hívására négyszer Szekszárdon járó Liszt Ferenc soraiból: „Nem lehet más igényem, csak hogy a művészet és a magyar hon jóakaratú, buzgó szolgája legyek.”
(Negyedszázad 1992–2017. Mozaikok a Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület életéből. Szerk.: Dr. Dobos Gyula István. Séd Nyomda Kft., Szekszárd, 2017. 151 oldal)

Gesztesi Enikő